Regulamin promocji „Lunch u Billy’ego”

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Lunch u Billy’ego”określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
 2. Organizatorem promocji „Lunch u Billy’ego” (dalej również: Promocja) jest Billy’s American Restaurants Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warzywnicza 10A/E, 80 – 838 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595122, NIP:583-319-19-89, REGON: 363393610, reprezentowaną przez Jacka Jaglińskiego.
 3. Promocja jest prowadzona jedynie w formie stacjonarnej.

 

II. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.

 

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu jednego z zestawów lunchowych obowiązuje cena za jeden zestaw 39zł.
  Jeden zestaw lunchowy = przystawka/zupa + danie główne + lemoniada.
 2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 3. Promocja obejmuje jedynie aktualnie dostępne zestawy lunchowe, które można znaleźć na materiałach promocyjnych w lokalach oraz na firmowych social-mediach (instagram/facebook/ www)
 4. Promocja nie działa w formule na wynos.
 5. Promocja trwa od 1.10.2021 w godzinach 12:00- 16:00 do odwołania z wyłączeniem świąt oraz wszystkich sobót i niedziel.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, akcjami promocyjnymi. Niniejsza promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora.
 8. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.

 

III. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu; w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.billys.com.pl  oraz stacjonarnie w lokalach i wchodzi w życie 01.10.2021 roku.

BILLYS AMERICAN RESTAURANT