Regulamin promocji „Lany poniedziałek”

 • Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Lany poniedziałek” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
 2. Organizatorem promocji „Lany poniedziałek” (dalej również: Promocja) jest Billy’s American Restaurants Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warzywnicza 10A/E, 80 – 838 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595122, NIP:583-319-19-89, REGON: 363393610, reprezentowaną przez Jacka Jaglińskiego.
 3. Promocja jest prowadzona jedynie w formie stacjonarnej.
 4. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu.
 • Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.
 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu burgera zostanie udzielony rabat upoważaniający Uczestnika do zakupu piwa z nalewaka w cenie 0.01zł w ramach jednego zamówienia.
 2. Piwo z nalewaka obejmuje dwie pozycje: Tyskie Gronie oraz Książęce Pszeniczne w pojemności 0,5l lub 0,3l do wyboru jedna z pozycji w jednej pojemności.
 3. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 4. Promocja obejmuje ofertę burgerów z aktualnego menu restauracji.
 5. Promocja nie działa w formule na wynos.
 6. Promocja trwa od 1.10.2021 do odwołania z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel.
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 8. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Udział w Promocji jest przewidziany jedynie dla osób pełnoletnich. Zgodnie z Art. 18. – [Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych] – Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, akcjami promocyjnymi. Niniejsza promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora.
 10. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
 • Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.billys.com.pl  oraz stacjonarnie w lokalach i wchodzi w życie 01.10.2021 roku.

 

BILLYS AMERICAN RESTAURANT