Regulamin promocji „Czwartek mały piątek”

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Czwartek mały piątek” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
 2. Organizatorem promocji „Czwartek mały piątek” (dalej również: Promocja) jest Billy’s American Restaurants Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warzywnicza 10A/E, 80 – 838 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595122, NIP:583-319-19-89, REGON: 363393610, reprezentowaną przez Jacka Jaglińskiego.
 3. Promocja jest prowadzona jedynie w formie stacjonarnej.
 4. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu

II. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z Promocji.

 

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu zestawu Big sky grill+Finlandia 0,7l zostanie udzielony rabat upoważaniający Uczestnika do zakupu zestawu w cenie 200zł w ramach jednego zamówienia.
 2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 3. Promocja obejmuje ofertę Finlandia wódka 0,7l z aktualnego menu restauracji wraz z zestawem BIG SKY GRILL.
 4. Promocja nie działa w formule na wynos.
 5. Promocja trwa od 1.10.2021 do odwołania w każdy czwartek z wyłączeniem świąt.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 7. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Udział w Promocji jest przewidziany jedynie dla osób pełnoletnich. Zgodnie z Art. 18. – [Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych] – Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, akcjami promocyjnymi. Niniejsza promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora.
 9. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.

III. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać imiennie z podaniem daty wizyty, imienia i nazwiska oraz lokalu w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@billys.com.pl lub listownie na adres Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu w terminie do 14dni.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.billys.com.pl  oraz stacjonarnie w lokalach i wchodzi w życie 01.10.2021 roku.

 

BILLYS AMERICAN RESTAURANT