REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
BILLCOIN

§1

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Billcoin 10 zł”, zwanej także „Akcją promocyjną” jest Billy’s American Resturants Sp. z o.o., ul. Warzywcznia 10 a/e NIP: 583-319-19-89.
 2. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu jest dostępna w lokalu Billys American Restaurants – Forum, Gdańsk, ul. Targ Sienny 7.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna odbywa się w restauracji przy ul. Targ Sienny 7, Gdańsk
 5. Akcja Promocyjna trwa do wyczerpania ‘Billcoinów’
 6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
 7. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Regulamin ten akceptuje.

§2

 1. Posiadacz Billcoina ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
  • Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Billys American Restaurants przy ulic Targ Sienny 7;
  • Billcoin staję się środkiem płatniczym po wydaniu minimum 50 złotych;
  • Billcoiny nie łączą się z obowiązującymi promocjami w restauracji;
  • Billcoin nie podlega wymianie na środki pieniężne i może zostać wykorzystany jednorazowo;
  • Billcoin posiada termin ważności 30.06.2022 po upływie którego traci ważność. Termin ważności Billcoin nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Billcoina, nie można nim dokonywać płatności;
  • Billys American Restaurants zastrzega dzielenie rachunków przy użyciu środka płatniczego jakim jest Billcoin;
  • Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Billcoina przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
  • Do każdego dowodu zapłaty jakim jest paragon fiskalny można użyć jednorazowo tylko jednego Billcoina;
  • Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Billcoina, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Billcoin uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Billcoina zastępczego.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
BILLYS AMERICAN RESTAURANT